تشریح میت

حکم کالبد شکافی و تشریح بدن میت غیرمسلمان (غیرذمی ) چیست؟

همه مراجع: تشریح بدن میت غیرمسلمان اشکال ندارد. فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2142 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2892 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1477 ؛ امام، تحریرالوسیله، ج 2، التشریح، م 1 ؛ خامنه‏ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1280 ؛ تبریزی، استفتاءات،2060 ؛ سیستانی، توضیح المسائل، احکام تشریح، م 56 ؛ نوری، استفتاءات، ج 2، س 893 ؛ بهجت، احکام پزشکی، ص 49. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 448/500016)

 

آیا تشریح جسد کافر ذمی جایز است؟

آیات عظام امام، بهجت، تبریزی، فاضل و مکارم: اشکال ندارد. امام، تحریر الوسیله، ج 2، التشریح، م 1 ؛ بهجت، احکام پزشکی، ص 45 ؛ تبریزی، استفتاءات، س 2081 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 2145 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1477.
آیات عظام سیستانی و وحید: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست ؛ مگر آنکه در آیین آنها، تشریح جسد اشکال نداشته باشد. وحید، توضیح المسائل، م 2892 ؛ سیستانی، توضیح المسائل، احکام تشریح، م 56.
آیةاللَّه نوری: جایز نیست. نوری، استفتاءات، ج 2، س 894 و ج 1، س 974. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 449/500016)

کالبد شکافی برای کشف جرایم و شناسایی قاتل، چه حکمی دارد؟

آیات عظام بهجت و مکارم: اگر ضرورت ایجاب کند اشکال ندارد ؛ مانند نجات جان بی‏گناه و شناسایی قاتل. مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1478 ؛ بهجت، احکام پزشکی، ص 50.

آیةاللَّه تبریزی: خیر، جایز نیست. تبریزی، استفتاءات، س 2062.
آیات عظام خامنه‏ای، فاضل و نوری: اگر کشف حقیقت متوقف بر آن است، اشکال ندارد. خامنه‏ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1281 ؛ نوری، استفتاءات، ج 1، س 977 و 982 ؛ فاضل، جامع‏المسائل،1، س 219. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 447/500016)

آیا برای آموزش دانشجویان یا کشف مطالب جدید علم پزشکی، تشریح بدن میت مسلمان جایز است؟

همه مراجع (به جز تبریزی ): اگر امکان دسترسی به بدن میت غیرمسلمان نباشد و کشف مسائل جدید پزشکی در حدی باشد که نجات جان مسلمان (هر چند در آینده )، متوقف بر آن باشد ؛ تشریح بدن میت مسلمان (به مقدار ضرورت ) اشکال ندارد. امام، تحریر الوسیله، ج 2، التشریح، م 3 ؛ بهجت، احکام پزشکی، ص 46 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج‏1،2142 ؛ خامنه‏ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1280 و 1312 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1471 ؛ نوری، استفتاءات،2، س 893 ؛ سیستانی، توضیح المسائل، احکام تشریح، م 57 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2893.
آیةاللَّه تبریزی: اگر نیاز به تشریح است، باید جسد غیرمسلمان را تهیه کنند و تشریح جسد مسلمان جایز نیست. تبریزی، استفتاءات، س 2062 و 2068. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 472/500016)