اهدا و یا فروش اعضا

در مواردی که پیوند عضو جایز است ؛ آیا خرید و فروش اعضا و کلیه جایز است؟

آیات عظام امام، خامنه‏ای و نوری: در فرض یاد شده، خرید و فروش آن جایز است ؛ و نیز می‏تواند پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگیرد.امام، تحریر الوسیله، ج 2، التشریح، م 7 ؛ نوری، استفتاءات، ج 1، س 1004 ؛ خامنه‏ای، اجوبة الاستفتاءات، س 1290.

آیات عظام بهجت، سیستانی، صافی و وحید: در فرض یاد شده، می‏تواند پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگیرد. بهجت، توضیح‏المسائل، متفرقه، م 24 ؛ صافی، استفتاءات پزشکی، س 56 و 50 ؛ سیستانی، توضیح‏المسائل، احکام پیوند، م 62 ؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 2894.
آیةاللَّه تبریزی: اعضای بدن انسان، قابل خرید و فروش نیست. تبریزی، استفتاءات، س 2078.
آیات عظام فاضل و مکارم: در فرض یاد شده، خرید و فروش آن جایز است ؛ ولی بهتر است پول را در برابر اجازه برداشتن عضو بگیرد. فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 2122 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1448 و 1460. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 444/500016)